Espoo
0503545185
tiina@hih.fi

Valmennus

Help is Here tavoite NLP hyvinvointivalmennuksessa

Valmennuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, sillä jokaisella meistä on ajatus itsestä, omasta arvosta ja merkityksestä. Mikä se ajatus on ja mitä siitä seuraa? Itsetuntemuksen lisääminen luo hyvinvointia, koska elämää rajoittavia uskomuksia purkamalla pystymme muuttamaan elämäämme juuri siihen suuntaan mihin tahdomme. Voimme muuttaa ainoastaan itseämme ja omia ajatuksiamme. 

Ymmärrystä omien tunnetilojen vaikutuksista itselle ja muille sekä kuinka tunteita voi säädellä. Tunteiden kautta olemme yhteydessä sekä omaan sisäiseen että meitä ympäröivään maailmaan. Tunteet ovat terveydelle elintärkeitä. Tunteiden hallinnasta tunteiden sallintaan ja tunnistamiseen!

Yksilöt, pienryhmät 2-8, suuret ryhmät 8-20, luennot

Valmennus voi olla yhdelle, kahdelle tai isoimmillekin ryhmille. Luennot ovat aihepiireiltään monipuolisia ja hyvinvointiimme liittyviä.

Yksilövalmennus on avustavaa yhteistyötä. Valmentaja on tukena koko prosessin ajan. Se on löytöretki omaan ajatteluun, omiin taitoihin ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Yksilövalmennus sopii niille, jotka haluavat henkilökohtaista valmennusta, sillä joskus on asioita, joita on vaikea käsitellä ryhmässä. Valmennus on tehokasta, sillä muita häiriötekijöitä ei valmennustilanteessa ole.

Ryhmävalmennus edistää ja lujittaa ryhmän yhteisöllisyyttä sekä auttaa ymmärtämään toisia paremmin. Yhdessä asioita pohtien oppii tuntemaan toisen toimintatapoja paremmin. Ryhmässä voi saada aikaan isoja oivalluksia sekä parempia ratkaisuja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessä paremmiksi.

Valmennuksen ydin on kokonaisvaltainen hyvinvointi

Omasta näkökulmastani kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa sitä, että ajatukset ja tunteet, ravinto, liikunta ja lepo ovat suhteellisen tasapainossa keskenään. Ajatukset ovat kuitenkin hyvinvointimme moottori. Minun uskomukseni on se, että olemme sitä mitä ajattelemme.

Yksilön sekä ryhmien valmennuksessa käytän apuna NLP:n taustaoletuksia ja menetelmiä. NLP:n avulla laajennamme omia näkökulmia sekä saamme omaa toimintaa ja elämäämme rajoittavia uskomuksia purettua ajatuksistamme.

Kesto: 3,5 h

Hinta: 280-350 € / henkilö sekä mahdolliset matkakulut

Kirkastaa ja selventää itsetuntemusta, itsensä johtamista, itsensä ohjaamista NLP harjoitusten avulla, yksin ja yhdessä

Valmennuksessa tarkastellaan, esimerkiksi, ihmisen sisäiseen maailmankuvaan liittyviä tekijöitä, miellejärjestelmiä, kielen monimuotoisuutta. On tärkeä huomata miten puhuu itselle ja muille sekä millaisia sanoja käyttää. Valmennuksessa sukelletaan mielen mahdollisuuksiin ja sitä kautta tavoitellaan itselle parempaa tilaa. Itsetuntemus on askel kohti onnellisuutta.

Tärkeä neuvottelu, itselle vaikea vuorovaikutustilanne, tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely

Tunteet vuorovaikutuksessa-valmennus on hyvä keino tutkia ja tunnistaa omia tunteita sekä lisätä ymmärrystä muiden tunteista. Aistit, asioiden erottelukyky, henkilökohtainen historia, intuitio, toimintaympäristö, arvot, uskomukset tuottavat 60-80000 ajatusta ja tunnetta päivän aikana. Voimme muuttaa ainoastaan omia ajatustunteitamme.

Se mihin huomio kiinnittyy, se kasvaa. Mihin haluaa kohdistaa ajatukset – mahdollisuuksiin vai siihen mitä ei pysty saavuttamaan? Positiivinen mieliala tehostaa ajattelua eli lisää älyä. Tämä vahvistaa ympärillä olevia ihmisiä, sillä tunne tarttuu.

Luontevuutta esiintymiseen, jännittäjälle työkaluja, viestin perille saaminen

Erilaiset kuulijat ymmärtävät viestin omalla tavallaan ja siksi on tärkeää, että osaa esiintyä kaikenlaisille kuulijoille sekä pienille että isoille ryhmille. Esiintyminen ei ole vain puhumista ja sanoja, siinä on myös tunteita niin puhujalla kuin kuulijallakin. Hyvän esiintyjätilan löytäminen, esimerkiksi asento, liikkuminen, puheen sävy ja rytmi ovat lähtökohtana luonnollisen tilan löytämiseen.

Luonnollinen ja rento olemus on hyvä päämäärä missä tahansa esiintymistaitoja vaativassa tilanteessa.

esimiestyöhön voimavaroja kuva

Hyvä johtaminen tuottaa tulosta ja hyvinvointia esimiehelle ja työyhteisöön

Valmennukseni avulla pyrimme löytämään ne voimavarat, jota esimiestyössä tarvitaan. Johtaminen myönteisellä otteella on tarttuvaa. Sosiaalinen palkkio saa positiivista hyrinää aivoihin. Kaikki saavat tukea ja kukaan ei jää yksin ongelmien kanssa. Ratkaisukeskeisyys vie asioita eteenpäin. Hyvä johtaja kiinnittää jatkuvasti huomiota alaisten hyvinvointiin ja on keskusteleva.

Maailman johtaviin päätöksenteon tutkijoihin lukeutuva MIT:n professori Dan Ariely on osoittanut, että suurin osa ihmisen päätöksistä perustuu täysin irrationaalisiin ennakko-oletuksiin. Ihmisen toiminnasta tavattoman pieni murto-osa on aidosti johdonmukaista. Tästä syystä johtavassa asemassa olevan henkilön on ensiarvoisen tärkeää omistaa tunneälykkyyden komponentit, kuten itsetuntemus, omien tunteiden säätely, motivointi, empatia, sosiaaliset taidot sekä luottamus omaan intuitioon.