TMI HIHTIINA PALVELUN TOIMITUSEHDOT

 1. Soveltaminen

Nämä yleiset toimitusehdot ovat voimassa edellyttäen, ettei muuta ole kirjallisesti sovittu.

 1. Sopimuksen tekeminen, sitoutuminen palvelun käyttäjäksi ja ikä

Kaikkiin Tmi hihtiina toimituksiin ja tarjouksiin sovelletaan vain näitä ehtoja. Muut ehdot ovat voimassa vain, jos Tmi hihtiina on hyväksynyt ne kirjallisesti. Tämä koskee myös tilannetta, jossa asiakas vahvistaa Tmi hihtiina tekemän tarjouksen viittaamalla omiin liiketoiminta- tai ostoehtoihin. Ellei muista määräajoista ole sovittu, Tmi hihtiina tekemät tarjoukset ovat voimassa kuukauden ajan tarjouspäivästä. Jos tilaus poikkeaa tarjouksesta, tarjous ei ole voimassa.

Sitoutuminen palvelun käyttäjäksi

Asiakas sitoutuu tilaamaansa palveluun koko sopimuskauden ajaksi. Tmi hihtiina Personal Trainer rakentaa asiakkaalle harjoitteluohjelmat ja ravinto-ohjelmat asiakkaan toiveet huomioon ottaen riippuen asiakkaan valitsemasta Personal Trainer -paketin sisällöstä. Kaikki ohjelmat ovat Tmi hihtiina omistamia, vain palvelun ostaja saa käyttää niitä ja ne ovat vain yksityiseen käyttöön.

Ikä

Tmi hihtiina tekee sopimuksen palveluista vain lain mukaan täysi-ikäisen luonnollisen henkilön kanssa. Jos henkilö ei ole täysi-ikäinen, Tmi hihtiina vaatii lainmukaisen huoltajan kirjallisen allekirjoituksella varustetun sopimuksen.

 1. Palvelut, hinnat ja maksuehdot

Palvelut

PT 3 h on kestoltaan enintään 1 kk. PT 5 h on kestoltaan enintään 3 kk. PT 10 h on enintään 6 kk.

Hinnat

Asiakas sitoutuu tilaamansa palvelun mukaan maksamaan palvelusta Tmi hihtiina voimassa olevien tai sopimuksen ajankohtana olevien hinnastojen mukaan. PT 3 h maksetaan ensimmäisellä kerralla kokonaan. PT 5 h ja 10 h maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä heti sopimuksen alussa ja toinen erä sopimuksen lopussa.

Hinnastojen hinnat ovat arvonlisäverollisia hintoja. Tmi hihtiina pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa hintoja siitä etukäteen ilmoittamatta muuttuneiden markkinaolosuhteiden tai nousseiden kustannusten takia, mutta muita syitä poissulkematta. Aiempien tilausten hinnat eivät sido Tmi hihtiina lisätilausten yhteydessä.

Maksuehdot

Suoritus maksetaan joko käteisellä tai laskulla mainitun maksuehdon mukaisesti. Mikäli ostaja ei maksa laskua sen eräpäivään mennessä, on Tmi hihtiina oikeus vaatia viivästyneeltä ajalta kulloinkin voimassa olevan korkokannan mukaan laskettu viivästyskorko.

Jos laskua ei ole maksettu eräpäivästä laskettuna viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua, siirrämme saatavamme perintätoimiston perittäväksi.

 1. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tämän otettua palvelun vastaan. 

5.Toimitusaika/Viivästys

Toimitusajat/toimituspäivät sitovat Tmi hihtiina vain, jos ne on nimenomaan kirjallisesti vahvistettu.

Tmi hihtiina on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Tmi hihtiina ei ole velvollinen korvamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli palvelua ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

 1. Ylivoimainen este

Tmi hihtiina ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio, tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, tai muu sellainen este, jota Tmi hihtiina ei voi voittaa, estää palvelun tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, Tmi hihtiina ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Tmi hihtiina ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

 1. Palvelun virheet

Tmi hihtiina on oikeus vaihtaa kaikki Tmi hihtiina tekemästä suunnittelusta tai toteutuksesta johtuvat virheelliset palvelut ja tuotteet.

Tmi hihtiina ei vastaa ostajan taikka kolmannen osapuolen tai palvelun aiheuttamista vahingoista. Tmi hihtiina ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat vaaranvastuun siirtymisen jälkeen ilmaantuneista syistä.

Jos toimitus on joiltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä Tmi hihtiina kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Mikäli ostaja ei reklamoi Tmi hihtiina mainitun määräajan kuluessa, menettää ostaja oikeutensa esittää virheeseen perustuvia vaatimuksia.

 1. Peruutus ja sopimuksen purku

Oikeutta peruuttaa tai purkaa sopimusta palveluun ei ole, ellei asiakkaalla ole virallista lääkärin allekirjoittamaa lääkärintodistusta tai muuta lainmukaista syytä, joka estäisi palvelun toteuttamisen. Vaadimme myös kirjallisen selvityksen asiasta.

 1. Tuotevastuu

Palvelua on käytettävä vain asioihin, joihin ne on tarkoitettu. Palvelun käytössä on noudatettava Tmi hihtiina antamia ohjeita sekä yleistä varovaisuutta. Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat on viivytyksettä saatettava Tmi hihtiina tietoon kirjallisesti.

 1. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Tmi hihtiina ja ostajan väliset ylitsepääsemättömät riidat ratkaistaan Tmi hihtiina kotipaikan käräjäoikeudessa. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 1. Salvatorinen lauseke

Jos vähintään yksi tämän sopimuksen ehdoista muuttuu laittomaksi tai pätemättömäksi tai mahdottomaksi pitää voimassa nykyisen lainsäädännön mukaan tai myöhemmin, se ei vaikuta muiden määräysten laillisuuteen. Tällöin sopimusosapuolet täyttävät pätemättömän ehdon toimimalla tavalla, joka vastaa mahdollisimman hyvin pätemättömän määräyksen tarkoitusta.

 1. Suhde kuluttajalainsäädäntöön

Mikäli nämä yleiset toimitusehdot ovat ristiriidassa kuluttajansuojalain tai muun kuluttajalainsäädännön kanssa, noudatetaan kuluttaja-asiakkaisiin ensisijassa, mitä ko. lainsäädännössä määrätään.